Vår förening är en del av Trygg Idrott. Det betyder att vi aktivt arbetar för att alla barn och ungdomar ska känna sig trygga i stallet och på fritiden hos oss. Nedan kan du läsa om vår policy och hur vi arbetar med dessa frågor i Rappestad Ridklubb.


VÄRDEGRUND

Rappestad Ridklubbs verksamhet ska drivas med öppenhet. Alla ska känna sig välkomna i en trygg och säker miljö. Det ska finnas möjlighet att uttrycka sina åsikter och bidra till en positiv utveckling av föreningen och svensk ridsport. Ridklubben följer FN:s barnkonvention och alla beslut vi som förening fattar utgår från barnens bästa. Ridklubben arbetar aktivt i enlighet med Riksidrottsförbundets riktlinjer och värdegrund samt Svenska Ridsportförbundets tio ledstjärnor https://www.ridsport.se/Omoss/visionochvardegrund/.

Vi arbetar aktivt för att vara en mer inkluderande förening där människor oavsett kön, könsidentitet, etnicitet, religion, funktionsvariation eller sexuell läggning ska känna sig välkomna och respekterade.

Vår värdegrund baseras på:

 • Engagemang
 • Glädje
 • Kompetens
 • Ledarskap
 • Ansvarstagande
 • Vänlighet
 • Etik

Ridklubbens styrelse ansvarar för att värdegrunden efterlevs och förankras i hela föreningen.

JÄMSTÄLLDHET

Jämställd idrott är en viktig förutsättning för att framtidens idrott ska vara öppen och välkommen för alla. Vi på Rappestad Ridklubb instämmer och arbetar kontinuerligt för att hela föreningen ska genomsyras av jämställdhet. Detta synliggörs genom att:

 • Vi har som mål att inget kön ska vara representerat med mindre än 20 procent i styrelsen.
 • Vi arbetar aktivt med att stötta killar i föreningen och uppmuntra till fortsatt utövande.

RISKZONER

Rappestad Ridklubb arbetar aktivt med att identifiera och åtgärda eventuella riskzoner där vi ser en risk för att mobbning eller trakasserier skulle kunna förekomma.

Följande riskzoner har föreningen identifierat:

 • Sociala Medier
 • Aktiviteter där vuxna ej är närvarande
 • I samvaron i stallet

Rappestad Ridklubb har infört följande åtgärder för att verka för en trygg idrott:

 • Styrelsen ser till att informera och kontinuerligt påminna samtliga medlemmar om att efterfölja ridklubbens värdegrund vare sig man är på plats i stallet eller ute på tävling. Detta görs genom information i medlemsbrev, anslag i stallet och poster på våra sociala medier.
 • Vid uppdatering av våra sociala medier är vi noggranna med att fundera på vad eller vem som publiceras och varför. Vi frågar alltid om samtycke vid publiceringar av namn eller bild och ser även till att följa upp så att kommentarer och annan uppmärksamhet sker i samklang med vår värdegrund. Om det bildas nya grupper på Sociala Medier som har med föreningen eller grupper/lag att göra, skall alla få möjlighet att vara med.
 • Vi verkar för att det alltid ska finnas minst en vuxen på plats på anläggningen vid samtliga aktiviteter som utförs i ridklubbens regi.

LEDARE

Att vara en ledare eller tränare inom Rappestad Ridklubb är ett förtroendeuppdrag och ingen rättighet. För att samtliga medlemmar i föreningen ska känna en trygghet med de personer som får ett förtroendeuppdrag ska fyra olika verktyg som preciseras nedan användas.

Föreningen samverkar i samtliga frågor med familjen Esping som bedriver den dagliga ridskoleverksamheten i klubbens regi.

Ansvariga

Två personer i ridklubbens styrelse ansvarar för hanteringen av registerutdrag och att ge information till nya ledare tex ridinstruktörer och lagledare. Alla lag inom Rappestad Ridklubb är skyldiga att upplysa styrelsen när nya ledare är aktuella för verksamheten. Styrelsens utvalda representanter finner ni här; Mia Johansson, Malin Holgersson.

Registerutdrag

Alla föreningar som är medlemmar i Riksidrottsförbundet åläggs i enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn begära att den som anställs eller erhåller uppdrag inom föreningen visar upp ett utdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister, om arbetet eller uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och regelbunden kontakt med barn. Dessa registerutdrag:

 • Visar grova brott som begåtts från idag och 10 år tillbaka. Mord, dråp, grov misshandel, människorov, alla sexualbrott, barnpornografibrott och grovt rån.
 • Giltigt 1 år och får användas och visas upp för flera intressenter

Syftet med registerkontroll är att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott. Som barn räknas alla personer under 18 år.

Behandling

 1. Ansvarig grupp i föreningen begär in följande registerutdrag från belastningsregistret för nya ledare samt löpande vartannat år för befintliga ledare. Utdraget heter Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg och det går att beställa via följande länk; https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/
 2. Utdraget visas upp för de ansvariga personerna. Ansvariga personer bockar av en lista att personen visat upp sitt utdrag. Utdraget lämnas alltid tillbaka och förvaras aldrig hos föreningen.
 3. Om registerutdraget inte är tomt samlas ansvariga personer. Om registerutdraget visar domar som rör sexualbrott, barnpornografibrott, mord, dråp och olaga tvång får de av styrelsen utsedda ta ett samtal med personen och förklara att arbeta som ledare hos oss inte är lämpligt.

Referenstagning

Vi tar alltid in referenser från minst ett tidigare ledaruppdrag, helst fler. 

UTBILDNINGSPLAN

Vår förening arbetar årligen med följande utbildningsplan:

Styrelse

 • Medvetandegöra och utbilda i Trygg Idrott policyn för föreningens medlemmar
 • Arbeta aktivt mot en mer inkluderande idrott. Detta med hjälp av utbildningswebben för Inkluderande Idrott via SISU.

Ledare

 • Vi strävar efter att samtliga ledare ska ha genomgått Ridsportförbundets Basutbildning. Våra ungdomsledare ska ges tillfälle att gå såväl Förberedande Ungdomsledarkurs (FULK) 11–13 år som Ungdomsledarkurs (ULK) från 15 år och uppåt.

Aktiva

 • Hålla sig informerade och uppdaterade om Riksidrottsförbundets och BRIS initiativ för trygg och utvecklande barn- och ungdomsidrott. För mer information, se Barnens Spelregler.

OM NÅGOT OÖNSKAT HAR HÄNT

Vi har som förening hittills varit mycket förskonade från kriser och hoppas även i framtiden kunna verka för att vi som förening ska vara en trygg och säker plats för våra barn och ungdomar. Tveka inte att kontakta oss i styrelsen eller din ledare om några som helst tveksamheter uppstår.

Om du upptäcker en händelse som kan utvecklas till kris:

 • Kontakta Rappestad Ridklubbs ordförande eller övrig representant i styrelsen.
 • Föreningen har en utsedd krisgrupp som hanterar ärendet enligt en tydlig handlingsplan.

HANDLINGSPLAN TRYGG IDROTT Rappestad Ridklubb 20231211

UPPFÖLJNING

Styrelsen kontrollerar en gång om året att policyn är aktuell och att den efterlevs. Trygg idrott är en återkommande punkt på styrelsemötes dagordning.

Kontakta oss gärna om du har förbättringsförslag kring vårt arbete med en trygg och säker idrott.

/Bästa hälsningar från styrelsen i Rappestad Ridklubb